Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Deze zal worden gehouden op woensdag 11 april 2018 om 20.00 uur in het wijkgebouw van De Brake aan de Schipbeekstraat 1 te Nijverdal.

 

Agenda Algemene ledenvergadering

  1. Opening
  2. Notulen ledenvergadering 12 april 2017 (ter inzage)
  3. Financieel overzicht
  4. Benoemen kascommissie
  5. Overzicht activiteiten
  6. Bestuursverkiezing : Jos Slag en Anja Houkema, zijn aftredend. Beiden zijn evt. herkiesbaar
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Nieuwe bestuursleden zijn altijd van harte welkom, u kunt u aanmelden bij één van de zittende bestuursleden.

Voor de kinderactiviteiten willen we ook graag nog nieuwe mensen hebben.

Omdat wij graag willen weten hoeveel mensen er komen vragen wij u of u zich voor 30 maart wilt opgeven bij een van de bestuursleden.

VoorzitterJos SlagContactformulier Voorzitter
SecretarisAnja HoukemaContactformulier Secretaris
PenningmeesterEllen PronkContactformulier Penningmeester